Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Vojtěch Eliáš, IČO: 19167822, sídlem Čáslavská 1866/7, Praha 3, 130 00

 1. DEFINICE

 1. Pro tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou užívány následující pojmy a zkratky: -zhotovitel- Vojtěch Eliáš, IČO: 19167822, Čáslavská 1866/7, Praha 3, 130 00 -objednatel- subjekt, který podepisuje smlouvu o dílo nebo objednává službu od zhotovitele prostřednictvím e-mailu či jinou elektronickou formou, podepisuje či odsouhlasuje elektronicky cenovou nabídku, záznam o vozidle. -VOP: Všeobecné obchodní podmínky -SOD: Smlouva o dílo -CN: Cenová nabídka -smluvní strany: smluvními stranami SOD se rozumí zhotovitel a objednatel -spotřebitel: spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto VOP určují vztah mezi smluvními stranami. Smluvní strany a vztah mezi smluvními stranami je dále upřesněn SOD a elektronickou komunikací obou stran. Tyto VOP jsou součástí SOD a elektronické komunikace mezi zhotovitelem a objednatelem. Pokud se ujednání dle SOD liší od znění VOP, mají ujednání dle SOD přednost. Pro smluvní strany jsou tyto VOP závazné, stejně tak ujednání v rámci elektronické komunikace a SOD.

 1. Tyto VOP lze doplnit či se od nich odchýlit pouze dohodou mezi smluvními stranami. Dohoda musí být písemná. Za písemnou dohodu je považována i forma elektronická.

 1. Tyto VOP mají přednost před těmi ustanoveními zákona, které nemají kogentní povahu.

 1. Tyto VOP mají přednost před těmi ustanoveními zákona, které nemají kogentní povahu.

 1. Vztah mezi smluvními stranami vychází pouze z těchto VOP a není možné odkazovat na jiné obchodní podmínky.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Podpisem SOD či písemnou (i elektronickou) dohodou zhotoviteli vzniká povinnost na svůj náklad vykonat pro objednatele dílo spočívající v úpravě motorových vozidel. Tato úprava se týká specializace na strojní korekce laků, aplikace keramických povlaků laků a ochranných fólií na karoserie vozidel a další služby spočívající v úpravě motorových vozidel (dále také „úprava“ či „dílo“). Objednateli vzniká podpisem SOD povinnost dílo převzít a zaplatit cenu.

 1. Není-li mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, je úprava či údržba sjednána v rozsahu odpovídajícímu SOD či elektronické komunikaci.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenou díla je cena ujednaná v příslušné SOD či elektronické komunikaci. Cena díla je udávána pouze jako odhad, který se od skutečné ceny za dílo může lišit. Pokud zhotovitel v průběhu prací zjistí, že skutečná cena je vyšší o 10% a více, než odhadovaná cena, je povinen informovat objednatele a na takové ceně se dohodnout. Pokud se skutečná cena od odhadované liší o méně než 10% je objednatel povinen ji zaplatit.

 1. Na základě SOD vystaví zhotovitel fakturu, kterou objednateli jako daňový doklad elektronicky zašle e-mailem. Fakturu lze objednateli předat osobně v papírové formě.

 1. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli úhradu zálohy na cenu díla až do výše 100 % ceny za dílo. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit zálohovou fakturu. Zhotovitel není povinen objednané zboží objednateli dodat před zaplacením zálohy. V případě nezaplacení zálohové faktury objednatelem do data splatnosti zálohové faktury může zhotovitel od SOD odstoupit.

 1. Objednateli bude vozidlo vydáno až po zaplacení celé ceny za dílo dle SOD či elektronické komunikace. V případě nezaplacení celé ceny za dílo objednatelem vzniká zhotoviteli právo na zadržení vozidla či předmětů objednatele k zajištění svého splatného dluhu vůči objednateli.

V. DOKONČENÍ DÍLA A PŘEDÁNÍ DÍLA

 1. Zhotovitel se zavazuje vynaložit maximální úsilí o dokončení díla v době sjednané dle SOD. Objednatel bere na vědomí, že doba  dokončení díla uvedená v SOD je předběžným termínem dokončení díla.

 1. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli parkovné 500 Kč za každý den po uplynutí 3 dní od původně domluveného data převzetí dle SOD. Na objednatele přechází nebezpečí škody na vozidle okamžikem marného uplynutí lhůty uvedené v tomto odstavci, tedy 3 dny od původně domluveného data převzetí dle SOD/ elektronické komunikace.

 1. Zhotovitel není v prodlení se svou povinností včas předat dílo, jestliže je toto prodlení způsobeno skutečnostmi,  které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele (tzv. vyšší moc), nebo pokud nastaly z důvodu na straně objednatele.

 1. Smluvní strany se dohodly, že lhůta k provedení díla se dále prodlužuje:

  1. brání-li zhotoviteli v plnění povinností dle SOD důvody na straně objednatele, zejména bude-li objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti zhotoviteli, a to o dobu prodlení objednatele,

  2. v případě vzniklých víceprací ovlivňujících termín realizace díla,

  3. v případě nemoci zhotovitele

 1. Dílo se považuje za provedené převzetím vozidla (díla) objednatelem v místě předání nebo okamžikem, kdy objednatel odmítl převzít dílo nebo nepřevzal dílo v místě předání díla, ačkoliv byl o dokončení díla zhotovitelem vyrozuměn a pro nepřevzetí nebyly splněny podmínky. Objednatel a zhotovitel sjednávají, že osobami oprávněnými převzít dílo jsou osoby zastupující objednatele na základě plné moci.

 1. Nebezpečí škody na vozidle přechází na objednatele okamžikem převzetí vozidla od zhotovitele, nebo okamžikem uplynutí lhůty 3 (tří) dní od původního data dokončení díla dle SOD/ elektronické komunikace.

 1. Doba dokončení díla je sjednána v SOD nebo v rámci elektronické komunikace.

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2615, § 2099 až 2117 občanského zákoníku). Objednatel bere na vědomí, že ust. § 2158 a násl. občanského zákoníku se ve vztahu k objednatelům – podnikatelům neuplatní.

 1. Reklamaci uplatňuje objednatel v sídle nebo místě podnikání zhotovitele, a to osobně nebo písemně. Objednatel je povinen při reklamaci podrobně popsat reklamovanou vadu a umožnit zhotoviteli prohlídku díla, jehož vadu reklamuje. Zhotovitel zpravidla vyřídí reklamaci objednatele v přiměřené lhůtě, která standardně nepřekračuje 30 kalendářních dní, nejpozději však do 60 kalendářních dní od uplatnění reklamace. V odůvodněných případech je zhotovitel oprávněn lhůtu pro vyřízení reklamace jednostranně prodloužit. Podmínky a lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace objednatelů-spotřebitelů se řídí zák. č. 634/1992 Sb.

 1. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k právům z vadného plnění vyplývajících z občanského zákoníku objednatel vždy uplatní u zhotovitele práva z vadného plnění, která jsou přiměřená povaze reklamované vady. Bez ohledu na to, zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou vadu díla platí, že je-li vada odstranitelná, uplatní objednatel u zhotovitele primárně právo na odstranění vady opravou.

 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na díle ze zhotovitele na objednatele.

 1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, a to v rozsahu 12 měsíců na práci technika. Zhotovitel se zavazuje objednateli na dotaz sdělit výrobcem uváděné životnosti a záruční lhůty použitých materiálů (PPF, keramická ochrana,…). Zhotovitel neposkytuje objednateli přímou záruku na materiál, ale zavazuje se k případné reklamaci materiálů u jejich dodavatele jménem objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že v případě reklamace materiálů objednatelem poskytne veškerou součinnost. Taková reklamace musí být oprávněná.

 1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, a to v rozsahu 12 měsíců na práci technika. Zhotovitel se zavazuje objednateli na dotaz sdělit výrobcem uváděné životnosti a záruční lhůty použitých materiálů (PPF, keramická ochrana,…). Zhotovitel neposkytuje objednateli přímou záruku na materiál, ale zavazuje se k případné reklamaci materiálů u jejich dodavatele jménem objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že v případě reklamace materiálů objednatelem poskytne veškerou součinnost. Taková reklamace musí být oprávněná.

 1. Odpovědnost za vady se dále nevztahuje na následující skutečnosti:

  1. V případě nedodržení termínu prohlídky po aplikaci ochranné fólie nebo keramického povlaku nejpozději  30 dnů od aplikace. Termín prohlídky lze písemnou dohodou smluvních stran upravit.

  2. V případě neodborně provedeného lakování nenese zhotovitel žádnou zodpovědnost za způsobené škody vlivem špatné adheze nového laku k podkladu. Zhotovitel je oprávněn požadovat úhradu spotřebovaného materiálu a práce dle aktuálního ceníku.

  3. Pokud do 7 dní od aplikace ochranné fólie nebo keramického povlaku dojde k umytí vozidla nebo pokud po uplynutí této lhůty nebude vozidlo umýváno pouze ručně (nikoli v kartáčových a dalších myčkách). Umývání na bezkontaktních myčkách je dovoleno. Při mytí tlakovou myčkou vzdálenost trysky od vozidla a aplikované fólie nesmí být bližší než 40 cm. V opačném případě hrozí narušení přilnavosti fólie či protržení, plynoucí v nenávratné poškození.

  4. Pokud bylo vozidlo v kontaktu a poškozeno silně agresivními chemickými prostředky.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

 1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání veškerou součinnost nutnou k provedení díla.

 1. Objednatel je povinen předat auto vyklizené. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za předměty zanechané ve voze.

 1. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel může s vozidlem vyjet z vnitřních prostor provozovny za účelem nafocení vozu, prohlédnutí a zhodnocení výsledků díla. Zhotovitel se zavazuje s vozem zdržovat do 200m od vjezdu do vnitřních prostor provozovny.

 1. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. Zhotovitel není odpovědný za vady díla nebo za nemožnost jeho dokončení způsobené nevhodnými pokyny objednatele, nedostatečnou dokumentací nebo nevhodnými dodanými věcmi a součástkami.

 1. Pokud je nutné, aby zhotovitel zasáhl do zařízení jiného výrobce, je objednatel povinen zajistit souhlas nebo pokyny tohoto výrobce, které jsou podmínkou pro provedení takového zásahu a plnění jeho záruk.

VIII. SPOLEČNÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PRO SOD

 1. Tyto VOP jsou pro smluvní strany závazné ode dne uzavření kupní smlouvy či smlouvy o dílo. Objednatel přijímá a uznává následující VOP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na vozidle.

 1. Strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a případné spory budou rozhodovány soudy České republiky.

 1. V případě vzniku škody v důsledku objednatelem zatajených či úmyslně pozměněných informací o vozidle je za takovou škodu odpovědný objednatel a zodpovídá ze související škody i ztráty vzniklé v důsledku škody zhotoviteli.

 1. Odpovědnost zhotovitele k náhradě majetkové újmy je dána podle relevantních zákonných pravidel s tím, že se takto omezuje dohodou dle § 2898 zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku na újmu způsobenou úmyslně a hrubou nedbalostí.

 1. Z hotovitel jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje poskytnuté objednateli nebo osobou za něj jednající (jakožto fyzickou osobou), které souvisí s obchodním případem, v souladu s požadavky stanovenými nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Osobní údaje jsou zpracovávány zejména pro plnění smluvního vztahu v souvislosti s uzavíranou smlouvu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Zákazník má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování  a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

 1. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy vyžadují písemnou formu.

 1. Zhotovitel má právo tyto VOP měnit a jejich aktuální verzi umístit na své webové stránky: https://www.reflektorstudio.cz/obchodni-podminky

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2024.